Topcart Oy:n yleiset toimitusehdot

I. Tietoja yrityksestä

Topcart Oy
Olarinluoma 11
FIN-0220 Espoo

II. Myyntiehdot / korjaustyöt

1 § Yleistä, soveltamisala, ehtojen ristiriidat

(1) Näitä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Topcart Oy:n tarjouksiin, toimituksiin ja palveluihin sekä kaikkiin muihin Topcart Oy:n ja sen sopimuskumppanin (jäljempänä ”asiakas”) välisiin oikeustoimiin.

(2) Edellä mainittuihin sopimuksiin ja oikeustoimiin sovelletaan yksinomaan näitä toimitusehtoja. Topcart ei hyväksy näiden toimitusehtojen kanssa ristiriidassa olevia tai niistä poikkeavia asiakkaan ehtoja, ellei Topcart ilmoita tästä hyväksynnästä asiakkaalle nimenomaan kirjallisesti. Näitä toimitusehtoja sovelletaan siinäkin tapauksessa, että Topcart suorittaa tilatun toimituksen tai palvelun esittämättä nimenomaisia vastalauseita Topcartin tiedossa olevia näistä ehdoista poikkeavia asiakkaan yleisiä toimitusehtoja vastaan.

2 § Sopimuksen tekeminen

(1) Topcartin Internetissä tai muutoin julkaisemat tarjoukset eivät ole sitovia.

(2) Asiakas voi lähettää tilauksen Topcartille sähköpostilla, faksilla tai kirjeellä. Tilaus sitoo asiakasta kolme päivää siitä, kun tilaus saapui Topcartille.

(3) Sitova sopimus syntyy vasta Topcartin vahvistaessa asiakkaan tilauksen joko nimenomaisesti sähköpostilla, faksilla tai kirjeellä taikka postittamalla tilatut tuotteet asiakkaalle.

(4) Topcartilla on oikeus purkaa vahvistettu tilaus, mikäli Topcart ei saa tilattua tuotetta ollenkaan tai ajoissa omalta toimittajaltaan, eikä tämä johdu Topcartin vastuulla olevasta seikasta. Topcart ilmoittaa tilauksen purkamisesta viipymättä asiakkaalle ja palauttaa asiakkaalle tämän mahdollisesti jo suorittamat maksut.

(5) Mikäli muuta ei sovita, Topcartin ja asiakkaan välinen yhteydenpito, mukaan lukien laskut ja maksumuistutukset, voidaan lähettää faksilla tai sähköpostilla.

3 § Hinnat

(1) Mikäli osapuolet eivät sovi muuta kirjallisesti, pidetään sovittuna niitä myyntihintoja, jotka ovat voimassa Topcartin hinnastossa sillä hetkellä, kun tilaus saapuu Topcartille, lisättynä lainmukaisella arvonlisäverolla.

(2) Kaikki maksut on suoritettava täysimääräisesti Topcartin antaman laskun mukaisesti 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä lukien.

(3) Mikäli asiakas ei suorita erääntyneitä maksuja (2) momentin mukaisesti, maksulle on suoritettava korkolain mukainen viivästyskorko.

(4) Mikäli Topcart on myöntänyt tietyille maksuille maksuajan pidennystä, kaikki maksut erääntyvät heti maksettavaksi, mikäli asiakas viivästyy erääntyneiden maksujen suorittamisessa.

4 § Toimitus

(1) Toimitukset suoritetaan ainoastaan asiakaan ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakkaan on ilmoitettava osoite, jonne tavarat voidaan toimittaa henkilökohtaisesti virka-aikana. Topcart ei toimita postilokeroihin.

(2) Topcartin ilmoittamat toimitusajat ovat suunta-antavia arvioita eivätkä sido Topcartia.

(3) Mikäli asiakas ei ota vastaan toimitusta oikea-aikaisesti tai laiminlyö myötävaikutusvelvollisuutensa, on Topcartilla oikeus vaatia korvausta tästä aiheutuneista vahingoista ja lisäkustannuksista.

(4) Edellä 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle sillä hetkellä, kun tämän olisi pitänyt ottaa toimitus vastaan tai täyttää myötävaikutusvelvollisuutensa.

(5) Mikäli Topcart ei pysty toimittamaan tilausta ilmoitetussa toimitusajassa, se ilmoittaa tästä asiakkaalle ja ilmoittaa samalla kohtuullisen lisäajan toimitukselle. Mikäli toimitusta ei voida suorittaa tämän lisäajankaan kuluessa, on asiakkaalla oikeus purkaa sopimus. Asiakkaalla on sama oikeus, mikäli toimituksen suorittaminen osoittautuu mahdottomaksi, mistä Topcart ilmoittaa asiakkaalle viipymättä. Tässä momentissa tarkoitetuissa tapauksissa asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia Topcartilta vahingonkorvausta.

(6) Edellä tässä pykälässä mainitut vastuunrajoitukset eivät sovellu, mikäli toimitus viivästyy tai tulee mahdottomaksi Topcartin tahallisen tai törkeän huolimattoman menettelyn seurauksena. Tässä tapauksessa Topcart vastaa soveltuvan lain yleisten sääntöjen mukaisesti. Vahingonkorvaus rajoittuu kuitenkin vastaavanlaisissa tilanteissa tyypillisesti odotettavissa oleviin vahinkoihin.

5 § Vastuunrajoitukset

(1) Topcart vastaa tuottamuksellisesti aiheutetuista henkilövahingoista 3.000.000 euron enimmäismäärään saakka vahinkotapahtumaa kohden.

(2) Mikäli esinevahinko kohdistuu tiedontallennusvälineeseen, Topcartin korvausvelvollisuus ei ulotu tietojen palauttamisesta tai uudelleenhankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Asiakas sitoutuu turvaamaan tietonsa varmuuskopioinnilla tai muulla tavalla.

(3) Muissa tapauksissa Topcart on vahingonkorvausvelvollinen vain, mikäli se on rikkonut oleellisen sopimusvelvollisuuden. Topcart ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista.

(4) Yllä mainitut määräykset soveltuvat myös Topcartin työntekijöiden tai alihankkijoiden hyväksi. Määräykset eivät rajoita Topcartin tuotevastuulain mukaista vastuuta.

(5) Edellä tässä pykälässä mainitut vastuunrajoitukset eivät sovellu, mikäli asiakkaan vahingonkorvausoikeus perustuu Topcartin tahalliseen tai törkeän huolimattomaan menettelyyn. Tässä tapauksessa Topcart vastaa soveltuvan lain yleisten sääntöjen mukaisesti.

(6) Vahingonkorvaus rajoittuu kaikissa tapauksissa vastaavanlaisissa tilanteissa tyypillisesti odotettavissa oleviin vahinkoihin.

6 § Virhevastuu

(1) Topcart on velvollinen luovuttamaan tilatut tavarat asiakkaalle ilman virheitä.

(2) Asiakas voi vedota tavaroissa olleisiin virheisiin vain, mikäli se on tutkinut toimitetut tavarat viipymättä toimituksen jälkeen ja ilmoittanut ilmenneistä virheistä viipymättä kirjallisesti Topcartille. Mikäli virhe voidaan havaita toimituksen yhteydessä suoritettavassa tutkimuksessa, virheestä on ilmoitettava Topcartille kahden viikon kuluessa tavaran luovutuksen jälkeen.

(3) Mikäli ostetussa tavarassa on virhe, asiakkaalla on oikeus vaatia virheen korjaamista. Topcart voi korjata virheen oman valintansa mukaan joko korjaamalla tai korjauttamalla toimitetun tavaran taikka toimittamalla uuden virheettömän tavaran. Topcart vastaa kaikista korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista, mukaan lukien kuljetuksen, työn ja materiaalin kustannukset, paitsi mikäli nämä kustannukset ovat nousseet sen johdosta, että asiakas on siirtänyt tavaran eri paikkaan kuin toimituspaikkaan.

(4) Mikäli korjaus ei onnistu tai sitä ei suorita kohtuullisessa ajassa, asiakas voi oman valintansa mukaan vaatia joko kauppahinnan alennusta tai sopimuksen purkua. Purkuoikeus ei sovellu, mikäli kyseessä on vähäpätöinen virhe.

(5) Virhevastuusta aiheutuvat vaateet vanhentuvat vuoden kuluttua siitä lukien, kun tavara on luovutettu asiakkaalle tai palvelu suoritettu.

7 § Omistusoikeuden pidätys

(1) Topcartin asiakkaalle toimittamat tavarat siirtyvät asiakkaan omistukseen vasta, kun tämä on maksanut kauppahinnan kokonaan. Asiakas ei saa luovuttaa tavaroita edelleen ennen omistusoikeuden siirtymistä.

(2) Asiakas on velvollinen säilyttämään sellaista tavaraa, jonka omistusoikeus ei ole vielä siirtynyt asiakkaalle, huolellisesti ja ottamaan asianmukaiset vakuutukset (tulipalo, vesivahinko, varkaus). Asiakas siirtää täten vakuutuksista syntyvät korvaussaatavat Topcartille.

8 § Vastasaatavat ja saatavien siirtäminen

(1) Asiakas saa kuitata Topcartin saatavia vain sellaisilla vastasaatavilla, jotka Topcart on vahvistanut hyväksyneensä tai jotka on vahvistettu lainvoimaisella tuomiolla. Asiakas voi pitäytyä suorituksestaan vain vedoten sellaisiin vastasaataviin, jotka ovat syntyneet samasta sopimussuhteesta.

(2) Asiakas saa siirtää Topcartin kanssa tehdystä sopimuksesta syntyvät saatavansa vain Topcartin etukäteen ilmoitetulla kirjallisella suostumuksella. Tämä rajoitus ei sovellu rahasaataviin. Topcart saa evätä suostumuksensa vain painavasta syystä.

9 § Soveltuva laki ja oikeuspaikka

(1) Toimitus- ja oikeuspaikka on Topcartin kotipaikka. Topcartilla on kuitenkin myös oikeus haastaa asiakas tämän kotipaikan oikeuteen.

(2) Topcartin ja asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen sovelletaan yksinomaan Suomen lakia.